دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مدیریت تنوع در مدیریت منابع انسانی

مدیریت تنوع یک سیستم برنامهریزی شده توسط سازمانها میباشد که به استخدام، حفظ و پرورش ترکیب ناهمگون
کارکنان میپردازد. اهمیت مدیریت تنوع به خصوص در حوزهی منابع انسانی بسیار زیاد است. نیروی کار متنوع سازمانی خالق
را پرورش میدهد که درآن عملکرد کارکنان و بهره وری و سودآوری سازمان به مراتب باالتر است. با اجرای مدیریت تنوع در
سازمان تمایل کارکنان به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی نیز افزایش پیدا میکند و تاثیرات مثبتی بر عملکرد کارکنان بر
جای میگذارد به این دلیل که تنوع، کارمندان را تشویق میکند که چشم اندازهای نوینی کسب کنند و نسبت به معادالت
کاری درک درست تری پیدا کنند.
بهره وری یک دیدگاه فکری است که دائما تالش دارد وضعیت موجود را بهبود ببخشد. بهره وری معتقد است که انسان
میتواند با تغییرات تدریجی وظایفش را هرروز بهتر از روز قبل و با اخذ نتایج بهتری به انجام برساند. ساده ترین تعریف موجود
از بهرهوری نسبت ستاده به داده میباشد. استفاده موثر از عوامل تولید یکی دیگر از تعاریف بهرهوری است. برای افزایش بهره-
وری نیروی انسانی باید در ابتدا عواملی که موجب رشد و تعالی نیروی انسانی میشود و همچنین عواملی را که کارایی نیروی
انسانی را کاهش میدهد شناسایی کرد. برای پیاده سازی موفق مدیریت تنوع در سازمان، مدیران باید از مزایای نیروی کار
متنوع آگاه باشند سپس برنامه ریزی رهبردی منابع انسانی صورت گیرد.
یک سازمان که دارای تنوع و گوناگونی است از لحاظ اقتصادی سودآور است. در یک سازمان متنوع مجموعه ای یزرگ از
ایدهها و تجربیات وجود دارد بنابراین نوآوری در سطح باالیی قرار دارد که منجر به بهره وری باالتر میگردد. یافته ها نشان می-
دهد که با وجود تفاوت در عقاید کارکنان در یک سازمان با نیروی کار متنوع، خالقیت و نوآوری به مراتب باالتر است زیرا
نیروی کار متنوع خالقیت سازمان را باال میبرد. همچنین سازمان متنوع بهتر به مشتریان پاسخ میدهد و میتواند در سطح
جهانی خدماتی را ارائه کند. زمانیکه افراد با ویژگیهای متنوع و انواع مختلفی از تفکر و ادراک با یکدیگر کار میکنند، قطعا
وضعیتی به وجود خواهد آمد که در آن ممکن است افراد مختلف یاهم توافق نکنند در نتیجه روابط میان فردی در این میان
حائز اهمیت است. به عنوان مثال ممکن است افرادی که از نواحی جغرافیایی مختلفی کارکنان یک سازمان را تشکیل میدهند
زبانهای مختلفی داشته باشند درحالی که ارتباط بین فردی صمیمانه، یکی از عوامل اصلی برای عملکرد صحیح یک سازمان
است. سازمان شبکه ای از افراد است که برای دست یابی به اهداف مشترک فعالیت میکنند اگر این شبکه نقاط ضعفی داشته
باشد و ارتباط میان اجزای آن دارای ضعف باشد رسیدن به اهداف بسیار دشوار خواهد بود. اما با توجه به لزوم وجود تنوع در
سازمان و مزایای بسیار زیاد آن کنار گذاشتن تنوع در سازمان راه حل مناسبی نمیباشد. بنابراین برای افزایش بهرهوری که
هدف اصلی هر سازمانی است، باید نیروی کار متنوع را مدیریت نمود. با اتخاذ سیاست های مختلفی مانند تشویق استفادده از
زبان مشترک در سازمان و برقرار نگه داشتن کانال ارتباطی در میان کارکنان میتوان این مشکل خاص را از میان برداشت که
در نهایت بتوان به مزایای تنوع در سازمان دست یافت
تحقیقات ثابت کرده است که با به کارگیری مدیریت تنوع در سازمان، عملکرد کارکنان بهبود داده شده و اثرات مثبتی از
تنوع حاصل میشود. افرادی که با تجربهها و مهارتهای گوناگون وارد سازمان میشوند، خالقیت و نوآوری باال میرود و افراد
ظرفیت باالیی برای رسیدن به اهداف و رقابت با یکدیگر دارند در نتیجه به طور مستمر تالش میکنند تا تواناییهای خود را
بهبود ببخشند این عوامل موجب میشود که عملکرد کارکنان بهتر شود و رضایت شغلی نیز در آنها باالتر میرود به این دلیل
که کارکنان به چالش کشیده میشوند و از تواناییهای آنان به صورت حداکثری استفاده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *