دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مدیریت تنوع در مدیریت منابع انسانی

مدیریت تنوع یک سیستم برنامهریزی شده توسط سازمانها میباشد که به استخدام، حفظ و پرورش ترکیب ناهمگون کارکنان میپردازد. اهمیت مدیریت تنوع به خصوص در حوزهی منابع انسانی بسیار زیاد است. نیروی کار متنوع سازمانی خالق را پرورش میدهد که درآن عملکرد کارکنان و بهره وری و سودآوری سازمان به مراتب باالتر است. با اجرای […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

رشته های مرتبط با منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی،یعنی فرآیند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

شرایط احراز مدیر منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی از جمله نقشهایی است که در سالهای اخیر اهمیت آن بهتر و بیشتر در نزد مدیران سازمانها درک شده و مورد توجه قرار گرفته است.طبق گزارش ها درخواست این شغل نسبت به قبل 13 درصد پیشرفت داشته و بنابراین انتظار میرود در سالهای آینده درخواستهای بیشتری هم برای آن وجود داشته باشد.اما […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

بلوغ سازمانی در مدیریت دانش

اقتصاد امروز ب صورت گستره ای در حال وابسته شدن به دانش است و بر این محور میچرخد.علاوه بر این اطلاعات زیادی هستند که به صورت نامنظم و ساختار نیافته ای در سازمان وجود دارند و بخشی از سابقه سازمان هستند و میتوان از آن ها استفاده کرد تا نرخ بازگشت سرمایه را به صورت […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

بلوغ سازمانی چیست؟

بلوغ سازمانی به معیاری گفته میشود که توانمندی یک سازمان را از طریق کارمندان،فرآیندها،داده ها و اطلاعات و فناوری های موجود بیان میکند بلوغ سازمانی در واقع درک ما از روند پیشروی سازمان است. چگونه این درک بدست میآید؟ابتدا باید مقیاس ها و چهارچوب استانداردی رسم شود و سپس از این طریق ،تمام ساز و […]