دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مهارت های موردنیاز نیروی انسانی حرفه ای

در اواخر قرن  بیستم، دست یابی به نیروی انسانی حرفه ای و توسعه یافته یک امر ضروری تلقی شده است و مطالعاتی برای مهارت های موردنیاز نیروی انسانی حرفه ای صورت گرفته است. در ادامه به مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی حرفه ای پرداخته می شود. براساس تعریف سازمان جهانی کار، نیروی انسانی برای […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

اصول اولیه ورود به بازار کار چیست؟

کارشناسان توسعه اقتصادی اعتقاد دارند که نیروی انسانی اموزش دیده، از اصول اولیه ورود به بازار کار و  مهمترین عامل تاثیر گذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها است. با توجه به تحولات ناشی از جهانی شدن، ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز برای ورود به بازار کار ابعاد بیشتری پیدا کرده است. پس […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

عوامل موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی چیست

همان طور که در بحث تعریف توانمند سازی مطرح شد، سه رویکرد متفاوت در توانمند سازی کارکنان وجود دارد. در بررسی عوامل کلیدی موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی، صاحب نظران با در نظر گرفتن هر یک از این رویکرد ها و با توجه به اهداف هر رویکرد بر خی از عوامل را مهم بیان […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

توانمند سازی نیروی انسانی چیست

توانمند سازی نیروی انسانی (human resources empowerment) دارای مفاهیم و تعاریف متعددی است. از نظر دیدگاه مکانیکی ( ارتباطی ) توانمند سازی منابع انسانی به معنای تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به رده های پایین سازمان است. از نظر دیدگاه ارگانیکی (انگیزشی ، شناختی) توانمند سازی یک عامل روانشناختی است که به ادراکات و […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

توانمندسازی سازمان و منابع انسانی

در جهان رقابتی امروز انچه موجب بقای یک سازمان می شود و تحول آن را حیات می بخشد، منابع انسانی آن سازمان است. کامیابی یک سازمان نیز مستلزم ترکیب اثربخش عناصری چون  پول، مواد اولیه، ماشین آلات و منابع انسانی است، بنابراین تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی و ساختار سازمانی اجتناب ناپذیر است؛ از […]